popiežius Pranciškus

Popiežiaus Pranciškaus žinią 107-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga skaitykite čia.

Brangūs broliai ir seserys!

Enciklikoje „Fratelli tutti“ išreiškiau susirūpinimą ir troškimą, kuris nuolat užima svarbią vietą mano širdyje: „Pasibaigus sveikatos krizei blogiausia reakcija būtų dar labiau pasiduoti karštligiškam vartotojiškumui ir naujoms egoistinės savisaugos formoms. Duok Dieve, kad galiausiai neliktų suvokimo „kiti“, o būtume tiktai „mes“ (35).

Todėl 107-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos žiniai pasirinkau temą „Link vis plačiau apimančio mes“, norėdamas taip nurodyti aiškią perspektyvą mūsų bendrai kelionei šiame pasaulyje.

[…]

Šiandien Bažnyčia yra kviečiama išeiti į egzistencinius pakraščius gydyti sužeistųjų ir ieškoti pražuvusių be išankstinių nuostatų ir baimės, be prozelitizmo, bet pasirengusi išplėsti savo padangtę, kad galėtų visus priimti. Tarp paribių gyventojų yra daug migrantų ir pabėgėlių, tremtinių ir prekybos žmonėmis aukų, kuriems Viešpats per mus nori parodyti savo meilę ir paskelbti išganymą. „Dabarties migracijos srautai atveria naują misionierišką „frontą“, palankią progą skelbti Jėzų Kristų ir jo Evangeliją nepaliekant savo aplinkos, konkrečiai liudijant krikščionių tikėjimą per meilę ir širdingą pagarbą kitoms religinės raiškos formoms. Susitikimas su migrantais ir pabėgėliais, išpažįstančiais kitus tikėjimus bei religijas, yra vaisinga dirva plėtoti nuoširdų ir turtinantį ekumeninį bei tarpreliginį dialogą“

Malda

Šventasis mylimasis Tėve, 
Tavo Sūnus Jėzus mus mokė,
kad danguje kyla didžiulis džiaugsmas, 
kai atsiranda tas, kuris buvo pražuvęs,
kai tas, kuris buvo išskirtas, atstumtas ar atmestas, 
vėl iš naujo priimamas į mūsiškį „mes“, –
ir „mes“ vis didėja ir plečiasi.

Prašome Tavęs: suteik visiems Jėzaus mokiniams
ir visiems geros valios žmonėms 
malonę vykdyti Tavo valią pasaulyje.
Palaimink kiekvieną priėmimo ir pagalbos gestą, 
kuriuo gyvenantieji tremtyje vėl įvedami 
į bendruomenės ir Bažnyčios „mes“, 
kad mūsų žemė galėtų tapti tokia, 
kokią Tu ją sukūrei, – 
visų brolių ir seserų bendri namai. Amen. 

Visą popiežiaus Prancišaus tekstą skaitykite čia.

You must be logged in to post a comment.