Eucharistija

Mūsų bažnyčioje galima pasiruošti Eucharistijos sakramentui.

Dieną, vadinamą saulės diena, toje pačioje vietoje susirinka visi, gyvenantys miestuose bei kaimuose. Kiek leidžia laikas, skaitomi apaštalų ir pranašų raštai. Lektoriui baigus skaityti, prabyla vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Paskui visi drauge atsistojame ir meldžiamės už save (…) ir už visus kitus, kad ir kur jie būtų (…), idant būtume rasti teisūs savo gyvenimu ir darbais, ištikimi įsakymams ir tuo būdu pasiektume amžinąjį išganymą. Baigę melstis, sveikiname vieni kitus pasibučiuodami. Tada tam, kuris vadovauja broliams, atnešama duona ir taurė vyno, atmiešto vandeniu. Juos paėmęs, jis garbina ir šlovina visatos Tėvą Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu ir kalba ilgą padėkos maldą už gautas iš Jo dovanas. Vadovui baigus maldas ir dėkojimą, visi susirinkusieji pritardami sako: Amen. Kai vadovas baigia dėkoti ir visi susirikusieji jam atsako, tie, kuriuos mes vadiname diakonais, padalija visiems čia esantiems „eucharistinę“ (už kurią buvo dėkota) duoną ir vyną su vandeniu, o nesantiems nuneša į namus.

[iš šv. Justino paaiškinimo imperatoriui pagoniui Antonijui Pijui (138 – 161m.) apie tai, ką daro krikščionys]

Pirmajai Komunijai ruoštis priimame vaikus nuo 9 metų.
Registracija nuo rugsėjo 11 d. (sekmadienio), zakristijoje. Planuojama susitikimų pradžia spalio 2 d. 10 val.

Suaugusiųjų pasiruošimas Pirmajai Komunijai prasideda rugsėjo 28 d. nuo Alfa kurso.
Telefonas pasiteiravimui: +370 682 98821 (ses. Aistė Balčiūnaitė SJE)

Skaityti KBK čia